Gospodarka finansowa

Gospodarka finansowa

Samorządowy zakład budżetowy to jednostka organizacyjna sektora finansów publicznych, która odpłatnie wykonuje wyodrębnione zadania i pokrywa koszty swojej działalności z przychodów własnych. Samorządowy zakład budżetowy nie posiada osobowości prawnej.

Podstawą gospodarki finansowej placówki jako samorządowego zakładu budżetowego jest roczny plan finansowy.

Plan finansowy sporządzany jest na dany rok obrotowy. Rokiem obrotowym jest dany rok kalendarzowy.

Plan finansowy obejmuje:

  • przychody własne
  • dotacje z budżetu Miasta Kalisza
  • wydatki będące kosztami

Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych w Kaliszu działa między innymi w oparciu o następujące ustawy:

  • ustawa o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. (Dz. U. z 1994 r. Nr 121, poz. 591 z późn. zm.)
  • ustawa o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia z 2009 r. (Dz. U. Nr 157, poz.1240 z późn. zm.)
  • rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 7 grudnia 2010 r. w sprawie sposobu prowadzenia gospodarki finansowej jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych (Dz.U. Nr 241, poz. 1616 z późn. zm.)
  • rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dz. U. 2014 poz. 119)
  • rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 5 lipca 2010 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. 2013, poz. 289)
  • rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 02 marca 2010r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. nr 38 poz. 207)

Opublikował: Agnieszka Waszak - Wojtczak, dnia 11.02.2015
Dokument z dnia: 11.02.2015
Dokument oglądany razy: 3302

Drukuj stronę