Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych w Kaliszu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych w Kaliszu.

 • Data publikacji strony internetowej: 2016-04-30
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-07-15

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej. Zapewnienie dostępności niosłoby za sobą nadmierne obciążenia dla podmiotu publicznego.

Zobacz: Ocena możliwości zapewnienia dostępności strony internetowej

Treści niedostępne

 • w serwisie występują linki, których użycie powoduje otwarcie nowej zakładki, w takiej sytuacji użytkownik nie jest o tym ostrzegany,
 • brak lub nieprawidłowy tekst alternatywny w obiektach graficznych i interakcyjnych,
 • nie wszystkie hiperłącza zostały oznaczone wyróżniającym się kolorem
 • niektóre informacje przedstawiono jedynie w formie graficznej,
 • niektóre elementy powodują utrudnienia w obsłudze serwisu przy pomocy samej klawiatury,
 • brak możliwości zatrzymania lub ukrycia animowanych części interfejsu,
 • mapa dojazdu do siedziby jest integracją zewnętrznego serwisu Google Map.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

Deklarację sporządzono dnia: 2020-08-31
Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2020-09-22

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Mariola Kopacz.
e-mail: sekretariat@mzbm.kalisz.pl
telefon: 62 598 55 00

Każdy ma prawo:

zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.
Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

Organ nadzorujący: Dyrektor Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych w Kaliszu
adres: Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych w Kaliszu
ul. Dobrzecka 18
62-800 Kalisz
e-mail: sekretariat@mzbm.kalisz.pl
telefon: 62 598 55 00

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych w Kaliszu, ul. Dobrzecka 18, 62-800 Kalisz

 • Do budynku prowadzą dwa wejścia. Wejście główne usytuowane jest na poziomie wysokiego parteru od frontu budynku do którego prowadzą schody. Wejście boczne usytuowane jest na poziomie wysokiego parteru do którego prowadzi podjazd dla osób niepełnosprawnych. Wejście to usytuowane jest z prawej strony budynku.
 • Centrum Obsługi Interesanta znajduje na parterze budynku, do którego możemy się dostać wejściem głównym oraz wejściem dla osób niepełnosprawnych. Z wejścia głównego przechodzimy do drzwi znajdujących się po prawej stronie korytarza, za którymi znajduje się centrum obsługi. Z wejścia dla osób niepełnosprawnych udajemy się korytarzem w kierunku drzwi przejściowych do drugiego korytarza następnie przechodzimy do drugich drzwi po lewej stronie, prowadzących do kolejnego korytarza, w którym przechodzimy przez znajdujące się po lewej stronie drzwi, za którymi znajduje się centrum obsługi interesanta.
 • Budynek nie posiada windy.
 • Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze budynku.
 • Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 • W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
 • Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych zatrudnia osobę posługującą się językiem migowym, który służy swoją pomocą w załatwianiu spraw urzędowych.
 • Środkami wspierającymi komunikację w Miejskim Zarządzie Budynków Mieszkalnych w Kaliszu jest:
  - poczta elektroniczna, którą można kierować na adres sekretariat@mzbm.kalisz.pl
  - telefon: 62 598 55 00
 • Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych w Kaliszu posiada dwa wydzielone miejsc parkingowe dla osób niepełnosprawnych, usytuowane przy podjeździe do wejścia dla osób niepełnosprawnych.

Opublikował: Krzysztof Sztolc, dnia 01.03.2021
Ostatnio zmodyfikowane przez: Krzysztof Sztolc, dnia 01.03.2021
Dokument z dnia: 01.03.2021
Dokument oglądany razy: 1295

Drukuj stronę


Archiwalne wersje strony

Data publikacji: 01.03.2021 09:48
Deklaracja dostępności

Data publikacji: 01.03.2021 09:44
Deklaracja dostępności